Intekenen

Create an Account

Mailmentor terms of service

(Nederlandstalige versie hieronder)

These terms and conditions are valid for all users of the mailmentor services.  They have been presented to you before signing up and can be checked at any time on our website.  By signing up, you accept these terms and conditions in full.

You have the right to;

Access any part and enter any training on the public site. (public site = www.mailmentor.com. access to corporate and premium sites – recognizable by their subdomain notation like ‘premium.mailmentor.com or ‘companyname.mailmentor.com’ are reserved for obvious reasons)

As a member all the courses are free and included in your subscription fee.  There are no additional fees for certificates, downloads or any other content.

You have the right to cancel your subscription at any time you like, even at the last minute of your subscription period, without any additional costs.  However, once a subscription period has started, you’ll not be reimbursed for the reminder of the period after your cancelation.

You have the right to disagree with the content of the website and the trainings we offer.  Even more, we urge you to do so and let us know where we’ve made mistakes or comments of other students you don’t agree with.  We welcome feedback and criticism at all time, that makes us all smarter.  However, we would like you to show respect and offer your concerns or feedback in a polite and constructive way, especially on the forums and when directed at other site members.

You have the right to privacy, and we meticulously follow the European GDPR rules (and we even go further).  You have full control over all your own data.  You can change or delete them in our database yourself at any time.  We only use your data for the working of this site and will never ever use them for any other action, nor will we – for any price – share them with third parties.

We use cookies for the working of this website, to analyze traffic on our website, to optimize its user-friendliness and to facilitate your log-in, we do not follow you around on the net and we do not gather any other data on you or your internet searches.

 

We reserve the right to;

Change trainings when new insights arise.

Ban people from the website when they do not follow the conditions laid-out in this document.  When they show inappropriate behavior (and yes, we’re the only judge of that) or use this site for other purposes then intended (like, but not limited to, posting ads, using the site as a means of contact/dating site, using the content for their own benefit or other purposes, when they allow others to use their password and so on).  Use some common sense, and there will be no issue.

Change these terms and conditions whenever needed. (but we’ll give you a heads-up, and if you do not agree, you can always let us know).

 

The commercial stuff

Yes, we have to make a living.  So, there are a few rules that can’t be changed.

Your access to the site is personal, you cannot share it with others!

Payments have to be made prior to access.  If u use a credit card or online payment method, the access is realized in a few minutes.  If you choose for wire transfer, you’ll receive access and notification as soon as we’ve processed your payment.

Online payments are all handled by PayPal, so you can be certain that it’s safe and correct.

All the content is copyright protected and our property.  Each and any infringement on our copyright will be prosecuted to the full extent of the law. (Not that we’re bad guys, but as we’ve said, we have to make a living, and this knowledge, which took years to gather, is our core value).

If you have any dispute with us, please start by talking to us.  We hate wasting time and money on useless discussions and are always open for discussion, mediation or another direct form of resolving conflicts.

 

Mailmentor service voorwaarden

(English version above)

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle gebruikers van de mailmentor website of diensten. Ze worden aan u gepresenteerd voordat u zich aanmeldt en kunnen op elk moment op onze website worden gecontroleerd. Door je aan te melden, ga je volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.

U hebt het recht om;

U heeft recht op toegang tot elke training op de openbare site in. (openbare site = www.mailmentor.com. toegang tot zakelijke en premium sites – herkenbaar aan hun subdomeinnotatie zoals ‘premium.mailmentor.com of’ companyname.mailmentor.com ‘zijn gereserveerd voor duidelijke redenen)

Als lid van de site zijn alle cursussen gratis en inbegrepen in uw abonnementsprijs. Er zijn geen extra kosten voor certificaten, downloads of andere inhoud.

U hebt het recht om uw abonnement op elk gewenst moment op te zeggen, zelfs op het laatste moment van uw abonnementsperiode, zonder extra kosten. Zodra een abonnementsperiode is gestart, ontvangt u echter geen vergoeding voor de resterende de periode na uw annulering.

U hebt het recht om het niet eens te zijn met de inhoud van de website en de trainingen die wij aanbieden. Sterker nog, we raden je aan om ons te laten weten waar u denkt dat we fouten maakten, of indien u graten ziet in opmerkingen van andere studenten met wie je het niet eens bent. We verwelkomen feedback en kritiek op elk moment, dat maakt ons allemaal slimmer. We willen er u echter wel op wijzen dat respect tonen wanneer je feedback geeft noodzakelijk is en verwachten dat dit op een beleefde en constructieve manier gebeurt, vooral op de forums en wanneer u reageert naar andere leden van de site toe.

U hebt het recht op privacy en we volgen nauwgezet de Europese GDPR-regels (en we gaan zelfs verder). Je hebt volledige controle over al je eigen gegevens. Je kunt deze op elk moment zelf in onze database wijzigen of verwijderen. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de werking van deze site en zullen deze nooit gebruiken voor enige andere actie, noch zullen we deze voor welke prijs dan ook met derden delen.

We gebruiken cookies voor de werking van deze website, om verkeer op onze website te analyseren, om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren en om uw log-in te vergemakkelijken, wij volgen u niet op het net en we verzamelen geen andere gegevens over u of uw zoekopdrachten op internet.

We behouden ons het recht voor om;

Veranderingen in training aan te brengen wanneer er nieuwe inzichten ontstaan.

Mensen toegang tot de website te ontzeggen wanneer ze zich niet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in dit document houden. Wanneer ze ongepast gedrag vertonen (en ja, we zijn de enige beoordelaar hiervan) of deze site gebruiken voor andere doeleinden dan bedoeld (zoals, maar niet beperkt tot, het plaatsen van berichten die als reclame bedoeld zijn, het gebruiken van de site als een contact / datingsite, de inhoud gebruiken voor eigen voordeel of voor andere doeleinden, wanneer zij anderen toestaan ​​hun wachtwoord te gebruiken enzovoort). Gebruik wat gezond verstand, en er zal geen probleem zijn.

We kunnen op elk moment wijzig deze algemene voorwaarden aanbrengen indien nodig. (maar we geven je natuurlijk eerst een heads-up, en als je het er niet mee eens bent, kun je het ons altijd laten weten).

De commerciële dingen

Ja, we moeten natuurlijk ook de kost verdienen. Er zijn dus een paar regels die niet kunnen worden gewijzigd.

Je toegang tot de site is persoonlijk, je kunt deze niet met anderen delen!

Betalingen moeten voorafgaand aan de toegang worden gedaan. Als je een creditcard of online betaalmethode gebruikt, wordt de toegang binnen enkele minuten gerealiseerd. Als je kiest voor een overboeking, ontvang je toegang en een melding hiervan melding zodra we je betaling hebben verwerkt.

Online betalingen worden allemaal afgehandeld via PayPal, dus je kunt er zeker van zijn dat het veilig en correct is.

Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd en onze eigendom. Elke inbreuk op ons auteursrecht zal worden vervolgd naar de volle mogelijkheden van de wet. (Niet dat we slechteriken zijn, maar zoals we al zeiden, we moeten de kost verdienen, en deze kennis, die jaren in beslag heeft genomen om op te bouwen, is onze belangrijkste troef).

Als u een geschil met ons heeft, begin dan aub met met ons te praten. We haten het om tijd en geld te verspillen aan nutteloze discussies en staan ​​altijd open voor gesprek, bemiddeling of een andere directe vorm van oplossing van conflicten.

 

mailmentor.eu is an initiative and sole property of PSM Peter Stinckens, BE-0639.527.829 mailmentor.eu is een initiatief en eigendom van PSM Peter Stinckens, BE-0639.527.829


Already have a user account?